Om Körcentrum

Det organiserade körsjungandet vid Uppsala universitet började under tidigt 1800-tal. Körsångarna var manliga studenter som antingen sjöng på studentnationerna, eller i den allmänna studentkören, Allmänna Sången. Idag har de flesta studentnationer sina egna körer. Allmänna Sången, som 1963 ombildades till blandad kör samt Orphei Drängar, grundad 1953, har båda varit kontinuerligt verksamma sedan 1800-talet. Ytterligare namnkunniga körer med nära anknytning till universitet är Uppsala Akademiska Kammarkör, som grundades 1957 och damkören La Cappella, grundad 1986.

Under mitten av 1990-talet togs initiativ till att inrätta ett körcentrum i Uppsala. Detta förverkligades i samband med tillkomsten av FöreningsSparbankens Eric Ericson-professur i kördirigering. År 2000 invigdes Uppsala universitets Körcentrum med innehavaren av körprofessuren som föreståndare och drivande kraft.

 

Utbildning

Körcentrum arrangerar sommartid en internationell Master Class-kurs i kördirigering. Dessutom erbjuds varje höst i ett samarbete med institutionen för musikvetenskap en fortbildningskurs i kördirigering för yrkesverksamma dirigenter.

 

Forskning och samverkan

Kunskapen om körsång som en organiserad kulturverksamhet är omfattande. Körcentrum har sedan starten samordnat information om den forskning som pågår. Genom att arrangera seminarier och symposier, delta i körforskningsnätverk, besvara studenters och journalisters frågor om körforskning har Körcentrum haft en samordnande och informerande funktion.

 

Klingande musik

Körcentrum initierar och arrangerar den klingande verksamheten. Den utgörs av konserter, ofta med seminarier och lyssnarträffar. Uppsala Akademiska Kammarkör är informellt knuten till Körcentrum och framträder regelbundet vid dessa evenemang. Körcentrum har sedan starten beställt nya körverk av svenska kompositörer. Verken har uruppförts inom ramen för den klingande verksamheten, ibland publicerade och inspelade för Sveriges Radios räkning.